Agora Parkı

İzmir Tarih Proje Merkezi'ne bağlı İzmir Tarih Tasarım Atölyesi ev sahipliğinde, Doç. Dr. Zehra AKDEMİR, Yard. Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU ve Ar.Gör. Rafet UTKU'nun yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Agora Benim Parkım” atölyesi kapsamında, park içerisindeki oyun alanın bir bölümü, parkın kullanıcısı çocukların talepleri doğrultusunda tasarlanmış ve uygulanmıştır. Agora Parkı Projesi, bu katılımcı süreç içerisinde elde edilen veriler ve bölge halkının talepleri doğrultusunda parkın genelinde bir iyileştirme sağlamak, kullanım potansiyelini artırmak ve kentsel bağlam ile ilişkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje alanı, hâlihazırda “Konak 11 No'lu Afet Sonrası İlk Toplanma Yeri” olarak belirlenmekle beraber, mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandığı park ve çocuk oyun kullanımlarını içermektedir. Bölgede benzer nitelikte ve büyüklükte başka bir kamusal boşluğun olmaması nedeniyle bölge sakinlerinin sosyal yaşantısı açısından oldukça önemli bir alandır. Ayrıca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun biçimde ziyaret edilen Agora Kazı alanına komşu olması parkın stratejik önemini arttırmaktadır.

İzmir Tarih Projesi kapsamında ele alınan Agora Parkı projesinde, parkın Agora Kazı Alanı ile görsel ilişkisinin geliştirilmesini, mahalle sakinlerinin sosyal hayatının zenginleştirilmesini hedefleyen bir tasarım geliştirilmiştir. Bu bağlamda, projede mevcut kullanım değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi ana kriter olarak belirlenmiştir. Projede, parktaki yeşil alanlar ve oyun, dinlenme alanlarının nicelik ve nitelik bakımından yetersizliği gözetilerek arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Agora kazı alanını gözlemlemeye olanak sağlayacak seyir alanları oluşturulması önerilmiştir. Mevcut park işlevi sürdürülürken Agora Çevresi için çekici kamusal bir açık alan yaratılması planlanmaktadır.

Agora Parkı'nın 1.Derece Arkeolojik Sit olması nedeni ile, mevcut ağaçların korunması ve alandaki fiziksel müdahalenin yer altı kültür katmanlarına zarar vermemesi esas alınarak, hali hazırda kuzey-güney yönünde eğimli olan arazinin daha etkili kullanımına olanak veren "teras"lar dolgu yapılarak oluşturulmuştur. Mevcutta kullanılan ana erişim aksları kuzey güney yönünde kısa ve doğu batı yönünde uzun olarak kurgulanmış olup, projede bu aks yönelimleri korunmuştur. Ana akslara alternatif olarak çevredeki ağaçlar dikkate alınarak park içinde ikinci bir yürüyüş aksı tanımlanmıştır.

Agora Parkı, oturma birimleri ile desteklenen yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanı olmak üzere birbirleriyle entegre üç ana bölümden oluşmaktadır. Mevcut topografya çizgileri referans alınarak oluşturulan teraslardaki oturma birimleri boyut ve şekil bakımından çeşitlilik göstermektedir.

Proje uygulaması tamamlanmıştır.